Operační program lidské zdroje a zaměstnanost


Operační program lidské zdroje a zaměstnanost:

Stručný obsah projektu

Obsahem nového vzdělávacího operačního projektu firmy Euroverlag s.r.o. je vytvoření uceleného souboru vzdělávacích kurzů a školení pro všechny pracovníky firmy, které je naučí používat nové znalosti v oblasti vedení a řízení, ekonomické, jazykové a rozšíří znalosti o dovednosti v oblasti týmové spolupráce a komunikace se zákazníky a další vzdělávání v oblasti informačních technologií, které podporuje systémový rozvoj a řízení lidských zdrojů v podniku a vede k motivaci a aktivizaci zaměstnanců i zaměstnavatele. Z pohledu organizační struktury společnosti je projekt navržen tak, aby zasáhl zaměstnance na všech úrovních řízení - vrcholový management, střední management i zaměstnance v provozu. Vzdělávání bude probíhat formou nakupovaných vzdělávacích kurzů. Při realizaci tohoto vzdělávacího programu by měl vzniknout standardní vzdělávací program, který naváže na výsledky tohoto projektu. Globálním přínosem bude vytvoření systémově uceleného vzdělávacího programu, který bude cíleným způsobem zvyšovat vzdělanostní potenciál zaměstnanců společnosti. V přímém důsledku bude zvyšovat produktivitu práce, umožní budovat učící se organizaci, což v s sebou přinese stabilizaci společnosti a její připravenost na opětovné ekonomické posílení tržního prostředí. Obecně propouštění zaměstnanců v době minimalizace poptávky po dodávkách na trhu normálně znamená nejprve snížení nákladů společnosti propuštěním zaměstnanců a zvýšení nezaměstnanosti, ale s postupem času opětovné zvýšení nákladů na nově příchozí pracovníky s minimálními zkušenostmi a potřebou dalšího vzdělání. Realizací projektu chce tedy firma zvyšovat vzdělanostní potenciál vlastních zaměstnanců a připravit systémově ucelený vzdělávací program pro současné a budoucí zaměstnance a tím minimalizovat budoucí náklady společnosti a současně s pomocí dotační politiky EU nezvyšovat již tak napjatou situaci na pracovním trhu republiky.

Popis projektu

Reklamní agentura EUROVERLAG byla založena roku 1992, a má tedy za sebou 17 let úspěšné existence. V současnosti 21 stálých zaměstnanců poskytuje klientům nejen tradiční široké reklamní činnosti, ale rovněž komunikační a public relations servis. V minulosti již proběhlo zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti. Výstupy tohoto již realizovaného vzdělávání ukázali dílčí zlepšení ve znalostech zaměstnanců společnosti, ovšem po ukončení tohoto projektu došlo k roztříštění sil při realizaci následného zvyšování kvalifikace pracovníků, což mělo za následek, že každé oddělení ve společnosti, bez ohledu na systémovou provázanost v procesu poskytování služeb, realizovalo vlastní vzdělávání dle aktuálních potřeb. Tlak krizového období lze omezit získáním konkurenční výhody v kvalifikaci a dovednostech zaměstnanců, jejich počítačové gramotnosti a schopnosti týmově řešit pracovní úkoly. Vzhledem k tomu, že proces tvorby zakázek je kvalitativně náročný, je nutné zaměstnance systémově a systematicky vzdělávat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti s důrazem na praktické využití (B-learning). Samozřejmě proces realizace zakázky se dotýká všech zaměstnanců, tj. včetně zaměstnanců na pozicích THP. Tito zaměstnanci na THP pozicích budou na základě vybudování systémového přístupu k vzdělávání a rozvoji osobnosti a na základě osobních zkušeností z vzdělávacích kurzů schopni lépe řídit produktivitu práce, zvyšovat přidanou hodnotu, budou schopni lépe komunikovat se zaměstnanci a celkově lépe pracovat. Tento projekt je rovněž potřebný i z toho důvodu, že žadatel zaměstnává pracovníky ve věkové skupině do 25 let, tj. rizikové skupiny z pohledu množství zkušeností a právě tyto je nutné vzděláním rozvinout a přizpůsobit firemním prostředkům a vysoké kvalitě práce ve společnosti. Proto bude využíváno znalostí a zkušeností starších pracovníků, kteří by dle specializace plnili funkci interních trenérů, držitelů know-how, a princip samoučící se organizace.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Obsahem projektu je pomocí vhodné kombinace vzdělávacích aktivit zvýšit všeobecné znalosti a dovednosti všech pracovníků firmy Euroverlag s.r.o. Jedná se zejména o kvalifikaci v oblasti řízení, ekonomické, jazykové a vzdělávání v oblasti ICT, která podporuje systémový rozvoj a řízení lidských zdrojů v podniku a vede k motivaci a aktivizaci zaměstnanců i zaměstnavatele. Součástí vzdělávacích kurzů budou semináře zaměřené na obecné řídící schopnosti s důrazem na psychosociální dovednosti, které v systémovém důsledku přináší zvýšení produktivity práce. Vedení společnosti chce realizací projektu dosáhnout zvýšení systematičnosti vzdělávání stávajících zaměstnanců firmy, zvýšení přidané hodnoty práce vlastních zaměstnanců a jejich přípravu na opětovné ekonomické posílení tržního prostředí.

Charakteristika hlavních cílů projektu

Obsahem projektu je pomocí vhodné kombinace vzdělávacích aktivit zvýšit všeobecné znalosti a dovednosti všech pracovníků firmy Euroverlag s.r.o. Jedná se zejména o kvalifikaci v oblasti řízení, ekonomické, jazykové a vzdělávání v oblasti ICT, která podporuje systémový rozvoj a řízení lidských zdrojů v podniku a vede k motivaci a aktivizaci zaměstnanců i zaměstnavatele. Součástí vzdělávacích kurzů budou semináře zaměřené na obecné řídící schopnosti s důrazem na psychosociální dovednosti, které v systémovém důsledku přináší zvýšeníproduktivity práce. Vedení společnosti chce realizací projektu dosáhnout zvýšení systematičnosti vzdělávání stávajících zaměstnanců firmy, zvýšení přidané hodnoty práce vlastních zaměstnanců a jejich přípravu na opětovné ekonomické posílení tržního prostředí.


Máme za sebou:

Zdá se, že nemůžete spustit Flash.